Mathew Anthony "Tin Tin" - May 2008
Starry Smoothound 3lb 02oz - Tardice Rough